Du er her:
 
Organisation

Vedtægter

§ 1 Navn

Institutionens navn er Korup Kultur- & Idrætscenter

§ 2 Hjemsted

Institutionens hjemsted er Odense Kommune

§ 3 Formål

Korup Kultur- & Idrætscenters formål er at drive anlæg til brug for sport, idræt, motion og kulturelle formål, samt at drive servicefaciliteter i tilknytning hertil, f.eks. bibliotek, café, kiosk og restaurant. Korup Kultur- & Idrætscenter bygger desuden på nedenstående:

Vision Visionen er, at et bredt felt af kultur- og idrætsaktiviteter i nærområdet, året rundt, alle ugens dage, skal give alle aldersgrupper en reel mulighed for et aktivt fritidsliv og bidrage til at Korup og omegn også fremover vil være et godt sted at bo.

Mål Det er målet, at Korup Kultur- & Idrætscenter skal være åbent for alle, både organiserede og uorganiserede, der gerne vil være aktive på det kulturelle, åndelige og idrætslige område. Det er desuden et konkret mål at udvikle centret bl.a. i samarbejde med Korup Skole og Korup Skoles Heldagsafsnit.

Værdier Værdierne for Korup Kultur- & Idrætscenter tager udgangspunkt i at understøtte etableringen af fællesskaber med respekt for det enkelte menneske. Det er vigtigt at alle brugere, unge og ældre, føler sig velkomne, vedkommende og imødekommet og at ledelsen bag centret er oplysende om, hvad der foregår ved en aktiv formidling. Det er desuden vigtigt med en styrkelse af netværk og sociale relationer i lokalsamfundet, og der skal fokuseres på lydhørhed og imødekommenhed i forhold til det brede samarbejde, frem for snævre specifikke interesser.

§ 4 Hæftelse Institutionen hæfter med sin til enhver tid værende formue, og for institutionens forpligtelser kan ledelsen eller enkeltpersoner ikke gøres ansvarlige. Ydelse af bidrag giver ingen ret til institutionens formue eller udbytte af samme. §

§ 5 Kapital

Institutionens nødvendige kapital tilvejebringes ved driftstilskud og indtægter fra de til enhver tid gyldige foreninger, organisationer og firmaer, private som offentlige, der økonomisk måtte støtte institutionen. 2

§ 6 Anvendelse af midler /overskud

Der afsættes midler til opfyldelse af mål og visioner, samt opretholdelse af anlæggets værdi. Overskud skal benyttes til gavn for Korup Kultur- & Idrætscenter.

§ 7 Organisatorisk opbygning – repræsentantskabet

Korup Kultur- & Idrætscenters øverste instans er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af alle tilsluttede foreninger, organisationer og institutioner, der kan vedkende sig Korup Kultur- & Idrætscenters vision, mål og værdier. Ved afstemninger på repræsentantskabsmødet skal flg. iagttages: Korup Skole har ret til 2 stemmer. Børnehaverne i Korup har ret til 1 stemme. Dagplejerne i Korup har ret til 1 stemme. Øvrige etablerede og tilsluttede foreninger, organisationer og institutioner, der ønsker at benytte centrets lokaler og have stemmeret på repræsentantskabsmødet, skal betale det i § 9 fastsatte årlige kontingent. Såfremt kontingentet er indbetalt inden repræsentantskabsmødet opnås ret til 1 stemme. Mere end 200 medlemmer i en forening udløser 1 ekstra stemme. Afdelinger i en hovedafdeling betragtes som selvstændige foreninger, såfremt der indberettes eller kan dokumenteres særskilte medlemstal. Afdelinger med over 200 medlemmer skal på forlangende af repræsentantskabets ledelse, der består af formanden og næstformanden, dokumentere deres medlemstal med udgangspunkt i seneste offentlige indberetning. Optagelse af nye foreninger, organisationer og institutioner skal godkendes af repræsentantskabet. Anmodning herom rettes til repræsentantskabets ledelse.

§ 8 Ordinært repræsentantskabsmøde

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest ultimo april måned. Indkaldelse med dagsorden offentliggøres senest 14 dage før i relevante medier og udsendes pr. mail til brugergrupperne. Mødet er tilgængeligt for alle, men brugergrupperne skal have betalt kontingent for at kunne stemme og for at få tilsendt regnskab, budget og eventuelle forslag.

§ 8a Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Formanden for repræsentantskabet skal, hvis én af nedenstående situationer opstår, indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes når:

1. Mindst halvdelen af repræsentantskabets medlemmer skriftligt over for repræsentantskabets formand fremsætter anmodning herom.

2. Formanden for repræsentantskabet afgår i utide.

3. Et flertal af bestyrelsen fremsætter anmodning herom.

Mødet skal afholdes senest 4 uger efter: A) at krav herom er fremsat B) at formanden for repræsentantskabet er gået af Mødet indkaldes af formanden pr. mail med mindst 14 dages varsel bilagt dagsorden. Mødet er tilgængeligt for alle.

§ 9 Repræsentantskabsmødets dagsorden

På det årlige ordinære repræsentantskabsmøde skal dagsordenen mindst omfatte:

1. Valg af dirigent og referent

2. Orientering fra bestyrelsen, herunder regnskab

3. Indkomne forslag

4. Fastsættelse af kontingent/forening for det kommende kalenderår

5. Valg af repræsentantskabets formand og næstformand, begge for 1 år

6. Valg af bestyrelse

7. Eventuelt

Vedr. pkt.3: Senest en uge før repræsentantskabsmødet skal forslag være formanden for repræsentantskabet skriftligt i hænde.

Vedr. pkt. 4 og 5: Valg sker ved skriftlig afstemning. Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte medlemmer, dog kræver beslutning om den selvejende institutions opløsning, at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Møder et sådant antal medlemmer ikke frem, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de fremmødte medlemmer, indkalder bestyrelsen til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer. Ændringer i institutionens vedtægter kræver vedtagelse med 2/3 flertal. Over det på repræsentantskabet passerede og vedtagne føres der referat, der underskrives af dirigenten. Senest 14 dage efter afholdt møde udsendes på foranledning af formanden referat pr. mail til repræsentantskabet.

§ 10 Organisatorisk opbygning - Bestyrelsen

Korup Kultur- og Idrætscenters bestyrelse har det overordnede ansvar. Korup Kultur- & Idrætscenters bestyrelse består af 5 - 8 medlemmer, men det tilstræbes dog, at bestyrelsen består af 8 medlemmer. De 2 hovedinteressenter, Korup Idrætsforening og Ubberud Idrætsforening, udpeger hver et medlem. Bestyrelsen indstiller øvrige kandidater, til valg på repræsentantskabsmødet, i henhold til dagsordenens punkt "Valg af bestyrelse". For de af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer gælder valget 2 år. Udtræder et repræsentantskabsvalgt medlem af bestyrelsen, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af specielle opgaver. I disse udvalg skal mindst et bestyrelsesmedlem have sæde. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller mindst halvdelen af bestyrelsen ønsker det. Formanden skal sikre, at alle medlemmer indkaldes. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. På bestyrelsesmødet kan der kun træffes beslutning om emner, som er optaget på dagsordenen eller ændringsforslag hertil. Over det, på bestyrelsesmødet vedtagne, udarbejdes referat. Bestyrelsen har overordnet ansvaret for Korup Kultur- & Idrætscenter, herunder:

• ansættelse og afskedigelse af centerleder.

• vedligeholdelse og forsikring af bygninger og inventar, mv.

• fastsættelse af leje og retningslinier for benyttelsen.

• at påse, at bogføring, anvendelse af overskud, samt formueforvaltning kontrolleres på en tilfredsstillende måde

Centerlederen har ansvaret for driften af Korup Kultur- & Idrætscenter, herunder:

• ansættelse og afskedigelse af det, til driften, nødvendige personale

• udlejning af faciliteter

• sikre at benyttelsen sker under hensyntagen til centrets formål

• det af bestyrelsen udarbejdede budget

Bestyrelsen har mulighed for at få omkostninger, i forbindelse med hvervet, dækket.

§ 11 Tegningsret

Den selvejende institution tegnes i det daglige af bestyrelsesformanden og 1 bestyrelsesmedlem. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver tillige godkendelse af repræsentantskabet med 2/3 flertal.

§ 12 Årsregnskab og revision

Den selvejende institutions bestyrelse skal hvert år udarabejde et årsregnskab. Den selvejende institutions regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår er fra 1. september 2013 til 31. december 2014. Den selvejende institutions regnskab revideres af en af bestyrelsen for et år valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Ovenstående er vedtaget på stiftende repræsentantskabsmøde d. 26. oktober 2006, på det ordinære repræsentantskabsmøde d. 29. november 2011, på det ordinære repræsentantskabsmøde den 26. november 2013, samt på det ordinære repræsentantskabsmøde den 21. april 2015.

 

Fællesspisning

FÆLLESSPISNING

Repræsentantskabsmøde 2024

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i

 Korup Kultur- & Idrætscenter

Repræsentantskabet i Korup Kultur- & Idrætscenter

Skolemad

KKIC har aftale med Korup Skole om levering af skolemad. mandag, onsdag og fredag kan skoles elever oneline sammen med deres forældre bestille sandwich m.m. 

Korup Kultur- & Idrætscenter    ·     Præstevej 12    ·    5210 Odense NV    ·    Telefon 6594 2694    ·    info@kkic.dk


dankort Visa mastercard - Alle priser er i DKK og inkl. moms. - Se handelsbetingelser